OPIS
Ribond PUR to jednoskładnikowy klej poliuretanowy o klasie wodoodporności D4 wg normy DIN EN 204.


OBSZARY ZASTOSOWANIA
W przemyśle meblarskim: wszystkie aplikacje wymagające odporności na wodę, do trudnych do klejenia
błyszczących powierzchni. Przy produkcji jachtów, do wszelkiego rodzaju aplikacji wewnętrzych oraz
zewnętrznych, a także do klejenia płyt warstwowych, ceramiki, metalu, betonu i innych trudnych do
klejenia materiałów. Po wysuszeniu spoina jest zasadoodporna oraz odporna na działanie wody morskiej.


DANE TECHNICZNE
Forma : Płynna
Kolor :Żółty
Zapach :Nieznaczny,charakterystyczny
Punkt wrzenia(C) : n.a
Punkt zapłonu(C) : ok. 480C
Gęstość (20C) : 1.0-1,1 g/cm
Lepkość : 5 000-7 000 cps (Brookf iel d,20RPM,25C,spi ndle no:28)
NCO Content(%) :14.5-15
Czas otwarty :15-20 minut*
Czas utwardzania :60-72 godzin*
Zużycie :150-200 g/m
2
* 20C,65% wilgotność względna


SPOSÓB UŻYCIA
Podłoża powinny być czyste, oczyszczone z tłuszczu i kurzu. Dla uzyskania lepszego rezultatu nałożyć
cienką wartwę na obie klejone powierzchnie, odczekać około 15 min. Następnie skleić i ściskać
powierzchnie przez 1 godzinę.


PRZECHOWANIE I DOPUSZCZALNY CZAS PRZECHOWYWANIA
Dopuszczalny czas przechowywania to 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu podczas przechowywania
w warunkach +5ºC do +40ºC.


ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PRACY I OTOCZENIA
Nie zawiera rozpuszczalników. Niepalny. Toksyczny. Zawiera diizocyjanian difenylo metanu. Szkodliwy dla
układu oddechowego. Drażniący dla oczu, skórz i układz oddechowego. Nosić odpowiednie rękawice
ochronne i stosować kremy ochronne, nosić odpowiednie okulary. Stosować w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością mydła. W przypadku
kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.


UTYLIZACJA
Jeśli to możliwe, zebrać wszystkie odpady produktów i ponowne wykorzystać. Nie dopuścić do kanalizacji,
ścieków wodnych lub składowania odpadów. Nieotarte i nieprzedziurawione puste pojemniki nadają się do
recyklingu. Zawartość z ciekłymi pozostałościami są odpadem specjalnym. Utwardzone resztki produktu, a
także pojemniki z utwardzonymi pozostałościami są klasyfikowane jako odpady budowlane.

Powyższe informacje oparte są na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama oferowanych materiałów, techniki i warunki pracy nie może być sprawdzana
indywidualnie lub być pod naszym wpływem. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny i użytkowania produktu. W przypadku wąt pliwości należy zawsze wykonać próbę i
zasięgnąć porady technicznej. Należy także przestrzegać zaleceń producenta.Ukazanie się niniejszej karty technicznej produktu powoduje utratę ważności wszystkich poprzednich
kart informacyjnych.

Najczęściej wybierane

Ostatnie artykuły

Kontakt

Dział sprzedaży:
Ryszard Grabowski
tel: 698 294 415
kleje@tgs.net.pl